Przedszkole nr 12 w Sopocie .
Strona główna O przedszkolu Informacje dla rodziców Wydarzenia Kontakt

Informacje dla rodziców

Odpłatność za przedszkole

1. Za świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność.

2. Na odpłatność, dla dzieci korzystających z przedszkola składają się:

  • koszty za świadczenia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 1 zł za każdą godzinę zajęć.
  • Sopocka Karta Rodziny 3+ uprawnia do: opłaty 0,50 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową.
  • stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie - 6 zł

3. Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe opłacane przez Gminę Sopot: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia

4. Przedszkole zastrzega sobie prawo dokonania zmiany wysokości stawki żywieniowej. O powyższej zmianie usługobiorcy zostaną powiadomieni przez dyrektora przedszkola w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą. Zmiany stawki żywieniowej dokonuje się w formie aneksu do umowy.

5. Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

6. Płatność należy regulować w kasie przedszkola lub za pośrednictwem konta bankowego nr ................................................

...wróć
2012© budas.pl Biuletyn Informacji Publicznej | Kontakt